Japan Ramune Drinks.

Head Office

Nizona Corporation, Japan

Sannomiya Venture Bld. 523, Chuo-ku,

Hamabe Dori 4-1-23, Kobe, Japan (651-0083)

Tel:+81 (78) 200-6147


Email: [email protected]